Undervisning och omsorg – vad är småbarnspedagogikens uppgift? – föreläsningsvideo

Undervisning är mer än det som tas upp på samlingar. Undervisning kan ske i alla möten med barnen. Men vad är undervisning och vad är enbart omsorg? Båda delarna är viktiga, men för att fullfölja det pedagogiska uppdraget enligt läroplanen så måste barnen möta undervisning i en mängd olika situationer under barnens dag hos oss.

Barn lär sig hela tiden. Oavsett om vi vill det eller inte. Hur tar vi hand om denna enorma inlärningskapacitet på bästa möjliga sätt?

I kursen fördjupas insikten och kunskapen om hur undervisningssituationer skapas. Både via pedagogens sätt att vara och genom att skapa en lärmiljö som ger möjlighet till undervisningssituationer.

I kursupplägget ingår reflektionsfrågor att arbeta med, två inspelade föreläsningar med en av Sveriges absolut mest uppskattade föreläsare, Ann Pihlgren samt en artikel att läsa och arbeta vidare med. Vi vill med upplägget skapa mesta möjlighet till att utveckla kunskapen och insikten i hur vi skapar utökad och förbättrad undervisning inom småbarnspedagogiken.

Plats: Online, bandad föreläsning

Tid: Första föreläsningen finns tillgänglig 31.11-11.12.  Andra föreläsningen finns tillgänglig i början av februari 2023.

Föreläsare: Ann S. Pihlgren

Pedagogikforskare och fil. dr. Ann S. Pihlgren är Ignite Research Institutes forskningsledare. Hon leder institutets forskning och ansvarar för kvalitén i samarbetet med de olika forskare och organisationer som ingår i Ignites svenska och internationella kompetensnätverk. Anns forskningsfokus är tänkande, samspel och dess didaktiska konsekvenser och hon har presenterat forskningsrapporter om bland annat klassrumsdialog, tänkande i klassrummet, sokratiska samtal, elevinflytande, fritidspedagogik, rektors feedback till lärare och elevledda utvecklingssamtal.

 

Första föreläsningen är inte längre tillgänglig. Om du vill få tillgång till den andra föreläsningen i början av februari 2023 kan du maila jakob.west@kirkkonummi.fi.