Vad är KOHUR?

KOHUR – kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsenden är ett samarbetsnätverk för kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken, grundläggande- och gymnasieutbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Verksamheten är ett kommunövergripande komplement till kommunernas interna fortbildning. Syftet är att målinriktat stödja gemensamt fortbildningsbehov i aktuella teman och främja samarbete, dialog och gemensamma lärprocesser inom regionen. Inom KOHUR lär pedagoger av varandra och tillsammans. Det sker i pedagogiska caféer, workshops, enskilda föreläsningar och längre utbildningshelheter.

Innehållet för verksamheten planeras i samarbete mellan kommunerna. Gemensamma tyngdpunkter, beröringspunkter i strategiska mål och den pedagogiska personalens önskemål och behov utgör grunden.

Bakgrund och finansiering

KOHUR startade år 2010 som ett projekt finansierat med statsunderstöd under programmet KUNNIG (Osaava Ohjelma). Projektperioden tog slut våren 2017.

Den gemensamma satsningen på kompetensutveckling under namnet KOHUR fortsätter genom ett samarbetsavtal som kommunerna har ingått år 2018. Kommunerna säkerställer att verksamheten fortsätter genom att gemensamt garantera en basfinansiering. KOHUR har beviljats understöd för verksamheten av Svenska Kulturfonden för år 2023-2025.