Nepsy eller inte, men vad ska jag ta mig till?

Ansikten på barn
Just nu trendar ordet Nepsy i fortbildningar och litteratur och visst är det bra att det skapas en medvetenhet kring olika neuropsykiatriska diagnoser. På denna fortbildning talar vi om en pedagogiskt hållbar syn på barn och unga med neuropsykiatriska tillstånd, men vi talar lika mycket om de barn som har motsvarande utmaningar men ingen diagnos.
I dagens skola är det inte diagnosen som avgör vilket stöd en elev har rätt till i skolan, det är elevens stödbehov som sätter ramarna. Men det är inte så lätt för skolpersonal att hitta en balans i att stöda färdigheter eller motivera eleven att nå upp till förväntningarna. Hur ska vi kunna sålla bland allt det som finns skrivet om NPF, exekutiva färdigheter, positivt beteendestöd, med mera, med mera?
Om vi vill skapa förändring behöver vi se konkret på vår egen vardag. Vårt stöd och vårt interventionsarbete behöver ligga kring de förväntningar vi ställer på eleven och vad vi gör då eleven inte lyckas leva upp till dem.
Som grund för föreläsningen ligger ett humanistiskt synsätt med tankar från bl.a. Ross Greenes Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar och från Lågaffektivt bemötande.
 
Delta gärna på förhand med specifika frågor som sedan besvaras under föreläsningen. Skicka frågorna till daniel.albrecht@undervisning.esbo.fi.
Tidpunkt: 9.4.2024 kl 14 – 16
Plats: Mattlidens skola
Fortbildare: Daniel Albrecht