Från metakognition och självreglering till studerandes studiestrategier (gymnasiet)

Studerandes förmåga att tänka om sitt lärande och förmåga att styra sig själv och sina studiestrategier påverkar deras kunskapsutveckling. Studerandes tankeförmågor (s.k kognitiva förmågor) påverkar deras möte med såväl kunskapsstoffet i ämnena, de uppgifter vi utformar för eleverna, och de lärmiljöer som vi har i skolan. I gymnasieåldern förväntar vi oss att elever ska kunna ta ett stort eget ansvar för sitt lärande – men forskning visar att t ex prokrastinering (uppskjutande) är vanlig bland äldre elever, och särskilt planerings- och uppmärksamhetsförmågorna är viktiga faktorer för lyckade studier.

I föreläsningen kommer Petri att introducera vad vi vet om metakognition och självreglering som kritiska faktorer för studerandes lärande både från forskning och praktiskt arbete kring elevers behov av stöd. Petri kommer också att introducera PASS-teorin som är en välbeforskad skolmodell för att beskriva variationer i studerandes kognitiva förmågor, och vilka konsekvenser det har för elevernas studiestrategier och kunskapsutveckling inom olika områden.

Med utgångspunkt från sin egen forskning och praktiska erfarenheter av arbete med studerande i behov av stöd beskriver Petri hur vi kan fördjupa vår förståelse för varför vissa studerande har en god förmåga att förstå kunskapsområden eller utveckla vissa färdigheter, medan andra behöver intensifierat stöd på olika sätt i lärandet. Han kommer också att beskriva hur man kan stödja studerande metakognition och självregleringsstrategier i undervisningen och i skolans vardag.

  • Vad är metakognition och självreglering – och hur visar det sig i studerandes lärande på gymnasiet
  • Sju kognitionsvetenskapliga rön om studerandes framgångsrika studiestrategier i gymnasieåldern.
  • Studiestrategier på gymnasiet – vad säger forskningen och vad innebär det för praktiken?
  • Fördjupning i planerings- och uppmärksamhetsförmågorna hos studerande – kritiska förmågor i lärandet.
  • PASS-forskning om studerande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, studerande med särskild begåvning, studerandes matematik-, läs- och skrivutveckling,m.m.
  • Att stötta studerandes förmåga till självreglering och studiestrategier etc.
  • Metakognitiv samtalsmetodik i och omkring undervisningssituationer: studiecoaching, återkoppling, feedback i lärandet ur ett förmågeperspektiv.

Fortbildare: Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, med lång erfarenhet som psykolog från det vardagsnära arbetet kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling i grundskola och gymnasium. Han forskar även med inriktning mot barn och ungdomars lärande och metakognition, på Mittuniversitetet Sverige och på Institute of Education, University College London. Petri har skrivit ett antal artiklar, kapitel och böcker, senast boken ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” (2019) samt artikeln ”Elevers kognitiva förmågor och studiestrategier på gymnasiet”.

Målgrupp: personal i gymnasiet
Datum: 29.8.2024
Tid: kl. 14.30-16.30
Plats:  distansföreläsning via Teams

Anmäl dig här!