Från metakognition och självreglering till elevers studiestrategier

Elevers förmåga att tänka om sitt lärande och förmåga att styra sig själv och sina studiestrategier påverkar deras kunskapsutveckling. Elevers kognitiva förmågor påverkar deras möte med såväl kunskapsstoffet i ämnena, de uppgifter vi utformar för eleverna, och de lärmiljöer som vi har i skolan. Särskilt elevers planerings- och uppmärksamhetsförmågor är viktiga för deras lärande. Dessa hänger ihop med elevers förmåga till metakognition och självreglering.

I föreläsningen introduceras vad vi vet om metakognition och självreglering som kritiska faktorer för elevers lärande både från forskning och praktiskt arbete kring elevers behov av stöd. Föreläsningen kommer också att behandla PASS-teorin som är en välbeforskad skolmodell för att beskriva variationer i elevers kognitiva förmågor, och vilka konsekvenser det har för elevernas studiestrategier och kunskapsutveckling inom olika områden.

Med utgångspunkt från sin egen forskning och praktiska erfarenheter av arbete med elever i behov av stöd beskriver Petri Partanen hur vi kan förstå varför vissa elever har en god förmåga att förstå kunskapsområden eller utveckla vissa färdigheter, medan andra elever behöver intensifierat stöd på olika sätt i lärandet. Han kommer också att beskriva hur man kan stödja elevers studiestrategier och metakognition och självreglering i undervisningen och i skolans vardag.

  • Vad är metakognition och självreglering – och hur visar det sig i elevers lärande
  • Planerings- och uppmärksamhetsförmåga hos eleverna – kritiska förmågor i lärandet
  • PASS-forskning om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever med särskild begåvning, elevers matematik-, läs- och skrivutveckling,m.m.
  • Att stötta elevernas förmåga till självreglering och studiestrategier etc.
  • Metakognitiv samtalsmetodik i och omkring undervisningssituationer: studiecoaching, återkoppling, feedback i lärandet ur ett förmågeperspektiv.

Fortbildare: Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, med lång erfarenhet som psykolog från det vardagsnära arbetet kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling i grundskola och gymnasium. Han forskar även med inriktning mot barn och ungdomars lärande och metakognition, på Mittuniversitetet Sverige och på Institute of Education, University College London. Petri har skrivit ett antal artiklar, kapitel och böcker, senast boken ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” (2019) samt artikeln ”Elevers kognitiva förmågor och studiestrategier på gymnasiet”.

Målgrupp: personal i årskurser 1-9
Datum: 12.9.2024
Tid: kl. 15-18
Plats:  distansföreläsning via Teams

Anmäl dig här!