Främja barns psykiska hälsa inom småbarnspedagogiken

Många barn spenderar en stor del av sin vakna tid inom småbarnspedagogiken. Vi behöver därför ha en stor medvetenhet kring hur vi tillgodoser deras behov i verksamheten, för att de ska få tillgång till den verksamhet som erbjuds och kunna utveckla en god psykisk hälsa. Det handlar om ett medvetet arbete med relationer, känslor, stress och gruppklimat, där arbetslaget och dess förhållningssätt och barnsyn är centralt.

I den första föreläsningen ges en bred bakgrund till området psykisk hälsa bland de yngsta barnen, och en del konkreta förslag på hur man som vuxen kan arbeta praktiskt för att främja barns psykiska hälsa. I den andra föreläsningen fördjupas kunskapen med fokus på hur vi konkret kan arbeta med olika områden som känslor, relationer och introduktion i daghemmens vardag för att främja psykisk hälsa. Under den första föreläsningen erbjuds möjlighet att delta i utformandet av del två. Utöver föreläsningarna kommer deltagarna att få reflektionsuppgifter mellan tillfällena samt tips på litteratur för dem som önskar fördjupa sig inom området.

Exempel på innehåll:

  • Barn och stress – vad stressar barn och hur hanterar vi stress i våra verksamheter?
  • Hur barnsyn och bemötande påverkar barns vardag
  • Arbeta hälsofrämjande med barns känslomedvetenhet
  • Relationen som skyddsfaktor, verktyg för att stärka relationer
  • Utveckla ett tryggt och positivt gruppklimat, minska konflikter och kränkningar

Fortbildare: Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, med inriktning förskolepsykologi. Hon arbetar i eget företag med handledning, utbildning och föreläsningar. Anna skriver också böcker för förskolepersonal, bland annat Traumamedvetenhet i förskolan (2017), Föräldrasamverkan i förskolan (2021) och Främja barns psykiska hälsa i förskolan (2023). Anna har tidigare arbetat som utbildare i TMO på Rädda Barnen.
Målgrupp: personal inom småbarnspedagogiken
Datum: 10.9.2024 och 8.10.2024
Tid: kl. 12.30-14
Plats:  distansföreläsning via Teams (möjligt att ta del av inspelad föreläsning under 6 veckor)

Anmäl dig här!