Elevers flerspråkiga utveckling

Maria Heimer

Språka för livet – att skapa gynnsamma förutsättningar för språkutveckling

Digital utbildning i fyra delar

 

Att få vara i en rik språklig miljö är en framgångsfaktor för alla elever. Flerspråkighet är en nyckelkompetens och ur ett universellt perspektiv är det vanligare att vara flerspråkig än enspråkig. Alla skolor strävar mot att ha en skolmiljö där ett medvetet och utvecklat språkarbete och olika kulturella uttryck är en naturlig del av undervisningen. Vi presenterar här en utbildning som stödjer det arbetet på ett pedagogiskt och forskningsbaserat sätt.

Denna utbildning kommer att ge kunskap om hur vi skapar ett språkutvecklande arbetssätt i alla stadier utifrån flertalet konkreta och pedagogiska tips att omsätta i vår undervisning.

Kursupplägget innehåller fyra inspelade filmer, à 30 minuter med författaren och föreläsaren Maria Heimer. Varje film följs av reflektionsfrågor för att förankra och fördjupa tanken med kursupplägget.

Kursen kan genomföras enskilt, men en stor fördel är om den genomför tillsammans med kollegor.


DEL 1: SPRÅK – EN NYCKELKOMPETENS

EU har formulerat åtta nyckelkompetenser, och vi tittar närmare på de två första: läs och skrivkunnighet samt flerspråkighet. Den här första delen handlar också om transspråkande, scaffolding och undervisningsmetoder som är effektiva för elevers språkutveckling.

 

DEL 2: MEDVETET ORDFÖRRÅDSARBETE

Den andra delen handlar om Matteuseffekten och vad det får för konsekvenser om vi inte tidigt arbetar medvetet med elevers ordförrådsutveckling. Vi fördjupar oss i vardagsspråket och det kunskapsrelaterade språket, och hur vi skapar en undervisning som gynnar elevernas ordförrådsutveckling.

 

DEL 3: LÄSA OCH SAMTALA OM TEXT

Synen på läsning har förändrats, vilket påverkar vår läsundervisning. I den här delen fördjupar vi oss i läsning, högläsning och textsamtal som får effekt på elevers språkutveckling (alla språk).

 

DEL 4: SKRIVA UTIFRÅN CIRKELMODELLEN

I den fjärde och sista delen fördjupar vi oss i cirkelmodellen och hur vi med hjälp av den kan stötta elevers språk-, läs- och skrivutveckling.


Tidpunkt: 25.9 – 31.10

Plats: länk till de inspelade föreläsningarna delas med anmälda

Fortbildare: Maria Heimer är utbildad lärare och skolbibliotekarie och har arbetat som språk-, läs- och skrivutvecklare kommunövergripande i Sverige. Sedan augusti 2021 arbetar hon heltid som författare, föreläsare och handledare. Maria Heimer har bland annat skrivit böckerna Läsa för livet (2021), Skriva för livet (2021), Leda läsfrämjande (2023) och Läsningens magi (2022).

Anmäl dig här!

Fortbildningen ordnas med understöd av Svenska kulturfonden