Arbetsro i klassen – När vanliga metoder inte fungerar

Daniel Grönvall

Lärare står inför många utmaningar i klassrummet. En del elever stör eller handlar nedvärderande mot andra. Andra ser på sin skolgång med likgiltighet och underpresterar. Klassrumsmiljön kan i värsta fall upplevas som en kaotisk helhet. I den här föreläsningen möter vi vanliga utmaningar i klassrummet ur ett nytt perspektiv. Vi flyttar fokus på elevers medvetenhet d.v.s. värderingar, tankar och känslor. Föreläsningen är indelad i fyra delar.

 

1. Värderingar

I klassrummet är det viktigt att komma fram till gemensamma regler. Då reglerna är tydliga och förankrade i värderingar har eleverna lättare att förstå syftet bakom dem. Regelbundna diskussioner om värderingar stöder eleven att forma sin identitet.

2. Frihet och ansvar

Elever känner en allt större frihet i skolan. Många tror att frihet betyder att man får göra vad som helst. I den här föreläsningen kommer begreppet frihet att definieras om. Lärare får verktyg för att diskutera sambandet mellan frihet och ansvar.

3. Mänskliga rikedomar

Vi kan hjälpa elever att utveckla ett dynamiskt mindset genom att lyfta fram styrkor på ett konstruktivt sätt. Mänskliga rikedomar är egenskaper som finns i oss alla. Det betyder att alla redan har alla styrkor, men i olika grad och på olika sätt.

4.Känslor

Det finns inga dåliga känslor. En del känslor känns smärtsamma, men de är också viktiga och värdefulla. De vill berätta något för oss. Det är viktigt att lyssna på våra egna och andras känslor. När det är svårt att enas om sakfrågor kan vi nå kontakt i känslor.


Fortbildare: Daniel Grönvall har arbetat som special- och specialklasslärare i 10 år. Han har ett särskilt intresse i att stöda elever som inte passar in i den vanliga skolnormen. Utöver sitt arbete som lärare fungerar Daniel som koordinator för Conscientiainstitutet. Conscientiainstitutet organiserar fortbildning i arbetsglädje och bemötande i Finland, Sverige och Brasilien.
Målgrupp: personal i årskurser 1-6
Datum: 5.11.2024
Tid: kl. 14.30-16
Plats:  distansföreläsning via Teams

Anmäl dig här!