13.11 Lärande, växelverkan och empati genom estetiska ingångar

Datum och tid: Onsdagen den 13.11 kl. 15.00 – 17.00, MODUL 1.

Plats: Mattlidens skolcentrum, bildkonstklassen. Adress: Mattliden 1, Esbo.

Målgrupp: Klasslärare åk 1-6 och förskolelärare.

Innehåll: Fortbildningen ordnas som en helhet i tre moduler. Man kan välja mellan att delta i alla moduler eller enbart i någon av dem.

Under fortbildningen arbetar vi konkret med helhetsskapande lärande genom estetiska lärprocesser och konstbaserat arbete. I kursen arbetar vi genom allvarsam lekfullhet, materialbaserat hands on med tankeredskap, begrepp och olika praktiska tematiseringar kring hur vår omgivning kommunicerar med oss och hur vi människor växelverkar med den. Skaparglädje, meningsskapande och djuplärande är centrala mål i fortbildningen.

Vi skapar berättelser om växelverkan, kommunikation och meddelanden. Vi börjar med att undersöka Mauri Kunnas “sannsaga” om postgång och kommunikation i Finland för länge sedan. Vi landar i samtida och framtida växelverkan, meddelanden och hälsningar. Vi arbetar med konkreta material och skapandeprocesser som åskådliggör abstrakta tankemönster där plot, karaktärer och berättarstruktur från en bok förflyttas in i ny tid och nya rum.

Utbildare:  Docent Hannah Kaihovirta (Fil, Dr.) är universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik vid den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitet. Hennes fokusområden inom lärarutbildningen är bildkonst, dramapedagogik, samtidskonst, hållbar didaktik och multilitteracitet.

Hennes forskningsinriktningar är samtidskonstens pedagogik på olika utbildningsstadier, digital och multimodal litteracitet i konstbaserad såväl som konstinformerad undervisning. Hon har utvecklat teori om lärandets rhizomatiska aspekter och metoder för dialogundervisning i formella och informella lärmiljöer. En forskningsansats som hon är informerad av är ARTography (Artist, Researcher, Teacher), ett forskningsområde där konsten som erfarenhet och konstens kvaliteter och estetiska ingångar är kärnan i forskningsarbetet. Hennes forskning är representerad i publikationer, föreläsningar, utställningar och internationella forsknings- och utbildningsnätverk.

Hannah Kaihovirta är verksam som konstnär och kurator för konstutställningar och konstpedagogiska events samt arbetar som seminarieledare och handledare för kandidat- och magisteravhandlingar samt handleder doktorander inom pedagogik, konst och konstpedagogik.

Max deltagarantal: 20 personer

Anmälning: Anmälan dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: