Vad är KOHUR?

KOHUR – kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsen är ett samarbetsprojekt kring kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande- och gymnasieutbildningen i Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla stad samt Kyrkslätts kommun.

Vision: glädje i lärandet och en välmående arbetsgemenskap

Mission: systematisk och målinriktad kompetensutveckling med fokus på att samarbeta och lära av varandra

Målsättning: professionella lärare som ger förutsättningar för barn/elever/studerande att utveckla en stark självkänsla samt kunskaper och färdigheter som behövs nu och i framtiden.

Målgrupp: all personal inom småbarnspedagogiken, grundskolan och gymnasiet

Kommunikationskanaler: följ KOHUR på sociala medier så får du påminnelser om aktuell fortbildning!

www.kohur.fi

Facebook KOHUR

Twitter @wwwkohurfi

Finansiering: KOHUR startade år 2010 som ett projekt finasierat med statsunderstöd under programmet KUNNIG (Osaava Ohjelma). Projektperioden tog slut våren 2017. Den gemensamma satsningen på kompetensutveckling under namnet KOHUR fortsätter genom ett samarbetsavtal som kommunerna har ingått år 2018. KOHUR kommunerna säkerställer att verksamheten fortsätter genom att gemensamt garantera en basfinansiering för verksamheten.  KOHUR har beviljats understöd för verksamheten av Svenska Kulturfonden år 2018 och 2019.

Deltagaravgifter: All fortbildning är gratis för deltagarna. 

ESPOO      KAUNIAINEN                

Dela på: