4.9 – KODKNÄCKAREN – ett kollegieprojekt för genremedvetet lärande, Esbo

Pedagogiskt café: KODKNÄCKAREN – ett kollegieprojekt för genremedvetet lärande

Datum och tid: 4.9.2017, kl. 15.00 -17.00

Plats: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1, Esbo

Målgrupp: i första hand gymnasielärare men alla är välkomna!

Cafébeskrivning: Kronholm-Cederberg presenterar Topeliusgymnasiets kollegieprojekt Kodknäckaren, där varje lärare oberoende undervisningsämne ses som textkompetent och genremedveten. Målet är att skolans lärare ska använda ett gemensamt språk om olika typer av texter och också problematisera olika typer av uppgifter på ett genremedvetet sätt. Vi söker helt enkelt svar på frågorna: Hur får vi de studerande att läsa texter mer effektivt och strategiskt? Hur får vi de studerande att verkligen besvara frågan och inte mållust famla runt i sin egen text? Med text förstår vi alla typer av mediela uttryck, så som skriven och talad text, bild, film, ljud. Under cafét får deltagarna diskutera och problematisera ett genremedvetet lärande genom konkreta exempel.

Utdrag ur Topeliusgymansiets läroplan 2016, avsnittet Temaområden

Strategier för genremedvetet lärande

Ett förändrat medielandskap med nya textformer, nyskapande villkor för socialisation på nätet, samt en digitaliserad studentexamen skapar ett behov av medvetna lässtrategier för att beskriva, analysera och tolka texter av olika slag. Därtill ökar även kravet på kritisk granskning och förmågan att själv producera olika typer av texter i skiftande kontexter. Inte minst nymedierna och de sociala mediernas textflöden utmanar traditionella läs- och skrivstrategier.
Topeliusgymnasiet har svarat på den här utmaningen med ökad genremedvetenhet hos såväl lärare som studerande. Skolan har mer konkret som mål att alla lärare i alla ämnen ska tala samma språk, det vill säga använda genremedvetna och gemensamma begrepp kring texter. Med en gemensam genrerepertoar hos lärarna gynnas förutsättnigarna för att även studerande närmar sig texter genremedvetet och med stärkt läskunnighet. Med text avses här den multilitterata texten, som kan bestå av skriven eller talad text, bilder och film, ljudfiler och musik, samt olika typer av diagram, grafik och numeriska symbolsystem.
Som ett resultat i den här processen har kollegiet arbetat fram ett texthäfte Kodknäckaren. Strategier för genremedvetet lärande (2015), vilket används över ämesgränserna. Kodknäckaren är ett ämnesöverskridande läromedel. Den är avsedd att fungera som en checklista för de studerande vid läsning av studierelaterade texter, samt under produktion av egna texter. Tanken är också att dokumentet lever med sin tid, att genrerna utökas och förfinas från år till år.

Målet är att den studerande ska

Föreläsare: FD Annette Kronholm-Cederberg, lektor i modersmål och litteratur vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby

Värd: rektor Saana Ruotsala

Anmälning: Anmäl dig här via länken.

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: